Algemene Voorwaarden

De volgende Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Inspirationblog.nl en alle inhoud, diensten en producten die beschikbaar zijn op of via de website. De website wordt aangeboden onder voorbehoud van uw aanvaarding zonder wijziging van alle voorwaarden en bepalingen die hierin zijn opgenomen en alle andere bedrijfsregels, beleidslijnen en procedures die van tijd tot tijd op deze site kunnen worden gepubliceerd. Bovendien stemt u ermee in om bij het gebruik van bepaalde Inspirationblog services alle toepasselijke schriftelijke richtlijnen voor alle Inspirationblog services te volgen, die van tijd tot tijd kunnen veranderen. Inspirationblog.nl heeft het recht, maar is niet verplicht, om de Overeenkomst met alle mogelijke middelen strikt te handhaven.

Lees deze Overeenkomst aandachtig door voordat u de Website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de website te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, staat het u vrij om geen gebruik te maken van deze website of een van zijn diensten.

Verantwoordelijkheid van bijdragers

Als u materiaal op de website laat plaatsen, of links op de website laat plaatsen of op een andere manier materiaal laat plaatsen, bent u volledig verantwoordelijk voor de inhoud van, en eventuele schade die voortvloeit uit, die Inhoud. Dat is het geval ongeacht of de Inhoud in kwestie tekst, afbeeldingen, een audio- of videobestand, computersoftware of iets anders is. Door Inhoud beschikbaar te stellen, verklaart en garandeert u dat:

  • het downloaden, kopiëren en gebruiken van de Inhoud zal geen inbreuk maken op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot de auteursrechten, patenten, handelsmerken of handelsgeheimen van enige derde partij;
  • als uw werkgever rechten heeft op intellectueel eigendom dat u creëert, heeft u ofwel (i) toestemming van uw werkgever gekregen om de Inhoud te plaatsen of beschikbaar te stellen, met inbegrip van maar niet beperkt tot software, of (ii) van uw werkgever een verklaring van afstand verkregen als op alle rechten in of op de Inhoud;
  • u hebt volledig voldaan aan alle licenties van derden met betrekking tot de Inhoud en hebt al het nodige gedaan om alle vereiste voorwaarden met succes door te geven aan eindgebruikers;
  • de Inhoud geen virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere schadelijke of destructieve inhoud bevat of installeert;
  • de inhoud is geen spam, is niet machinaal of willekeurig gegenereerd en bevat geen onethische of ongewenste commerciële inhoud die is ontworpen om verkeer naar sites van derden te leiden of de positie van sites van derden in zoekmachines te verbeteren, of om onwettige handelingen te bevorderen ( zoals phishing) of ontvangers misleiden met betrekking tot de bron van het materiaal (zoals spoofing);
  • de Inhoud is niet obsceen, smadelijk of lasterlijk, hatelijk of raciaal of etnisch verwerpelijk, bevat geen bedreigingen of zet niet aan tot geweld tegen individuen of entiteiten, en schendt de privacy- of publiciteitsrechten van derden niet;
  • de Inhoud wordt niet geadverteerd via ongewenste elektronische berichten zoals spamlinks op nieuwsgroepen, e-maillijsten, andere blogs en websites, en vergelijkbare ongevraagde promotiemethoden;
  • de inhoud is niet genoemd op een manier die uw lezers misleidt door te denken dat u een andere persoon of een ander bedrijf bent;
  • U vrijwaart Inspirationblog.nl van enige aanklacht met betrekking tot inbreuken op het auteursrecht indien de door u verstrekte inhoud auteursrechtelijk beschermd is door derden.
  • U stemt ermee in om Inspirationblog.nl en zijn functionarissen, directeuren, agenten, werknemers, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle verliezen, claims, aansprakelijkheden, schade en uitgaven van welke aard dan ook die direct of indirect voortvloeien uit inhoud die u indient of die worden ingediend vanaf uw account.

Als u gebruikersinhoud op de site laat plaatsen, verleent u Inspirationblog.nl en zijn gelieerde ondernemingen een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om afgeleide werken te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren, uit te voeren en dergelijke gebruikersinhoud over de hele wereld weergeven in alle media, inclusief maar niet beperkt tot het recht om uw naam, beeltenis, stem of identiteit te gebruiken. U verleent Inspirationblog.nl en zijn gelieerde ondernemingen en sublicentiehouders het recht om de naam die u indient in verband met dergelijke inhoud te gebruiken, als wij daarvoor kiezen. U begrijpt en stemt ermee in dat het gebruik van uw of een andere gebruikersnaam, beeltenis, stem of identiteit in verband met verschillende functies op de site geen enkele goedkeuring van de site of van Inspirationblog.nl inhoudt, tenzij expliciet anders vermeld. U stemt er ook mee in dat dergelijke inhoud door derden mag worden gebruikt volgens de voorwaarden van de Creative Commons-licentie.

U mag alleen inhoud op de site of in verband met de services indienen waarvoor u het recht hebt om deze in te dienen. Dit betekent dat u alleen inhoud kunt indienen die u zelf maakt, die zich in het publieke domein bevindt of waarvoor u uitdrukkelijk rechten hebt gekregen in overeenstemming met de voorwaarden van Inspirationblog.nl. Inhoud die inbreuk maakt op de rechten van derden (bijvoorbeeld inhoud die wordt gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht en die anderszins niet is toegestaan door de wet) mag niet worden ingediend.

U verklaart, garandeert en stemt ermee in dat geen enkele inhoud van welke aard dan ook die door u is ingediend of anderszins gedeeld door u op of via een van de websites of diensten, de rechten van derden schendt of schendt, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, publiciteit of andere persoonlijke of eigendomsrechten, of lasterlijk, lasterlijk of anderszins onwettig materiaal bevat. Verder verklaart, garandeert en stemt u ermee in geen persoonlijk identificeerbare informatie in te dienen, inclusief inhoud die persoonlijk identificeerbare informatie bevat, over een persoon die jonger is dan 13 jaar.

Zonder enige van deze verklaringen of garanties te beperken, heeft Inspirationblog.nl het recht (maar niet de verplichting) om naar eigen goeddunken van Inspirationblog.nl (i) inhoud te weigeren of te verwijderen die, naar de redelijke mening van Inspirationblog.nl , in strijd is met het beleid van Inspirationblog.nl of op enigerlei wijze schadelijk is of aanstootgevend is, of (ii) de toegang tot en het gebruik van de website om welke reden dan ook beëindigen of weigeren aan een persoon of entiteit, naar eigen goeddunken van Inspirationblog.nl.

Inhoud die op de Inspirationblog.nl-website wordt ingediend, kan worden verspreid onder derden voor extra bekendheid, maar Inspirationblog.nl is hiertoe niet verplicht.

Verantwoordelijkheid van websitebezoekers

Inspirationblog.nl heeft niet al het materiaal, inclusief computersoftware, dat op de website is geplaatst beoordeeld en kan dit ook niet beoordelen, en kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, het gebruik of de effecten van dat materiaal. Door de website te gebruiken, beweert of impliceert Inspirationblog.nl niet dat het het materiaal dat daar is geplaatst onderschrijft, of dat het van mening is dat dergelijk materiaal nauwkeurig, nuttig of niet-schadelijk is. U bent verantwoordelijk voor het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. De Website kan inhoud bevatten die aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins aanstootgevend is, evenals inhoud die technische onnauwkeurigheden, typografische fouten en andere fouten bevat. De Website kan ook materiaal bevatten dat de privacy- of publiciteitsrechten schendt, of inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten van derden, of waarvan het downloaden, kopiëren of gebruik onderhevig is aan aanvullende voorwaarden, al dan niet vermeld. Inspirationblog.nl wijst elke verantwoordelijkheid af voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik door bezoekers van de website, of uit het downloaden door die bezoekers van inhoud die daar is geplaatst.

Inhoud geplaatst op andere websites

We hebben niet al het materiaal, inclusief computersoftware, dat beschikbaar is gesteld via de websites en webpagina’s waarnaar de Inspirationblog.nl-website linkt, en die link naar Inspirationblog.nl, beoordeeld en kunnen dat ook niet beoordelen. Inspirationblog.nl heeft geen controle over deze niet-Inspirationblog.nl websites en webpagina’s en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik ervan. Door te linken naar een website of webpagina die niet van Inspirationblog.nl is, beweert of impliceert Inspirationblog.nl niet dat het een dergelijke website of webpagina goedkeurt. U bent verantwoordelijk voor het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. Inspirationblog.nl wijst elke verantwoordelijkheid af voor enige schade die voortvloeit uit uw gebruik van websites en webpagina’s die niet van Inspirationblog.nl zijn.

Inbreuk op het auteursrecht en DMCA-beleid

Zoals Inspirationblog.nl anderen vraagt om zijn intellectuele eigendomsrechten te respecteren, respecteert het de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat er inbreuk wordt gemaakt op uw werk op deze site, neem dan contact met ons op via ons e-mailadres of vul het contactformulier op onze website in. Uw kennisgeving moet: (a) met specifieke details het materiaal op de website identificeren waarvan u beweert dat het inbreuk maakt; (b) verklaren dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; (c) op straffe van meineed te verklaren dat (i) de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is, en (ii) u de eigenaar bent van het betrokken auteursrechtbelang of bevoegd bent om namens die eigenaar op te treden; (d) uw fysieke adres, telefoonnummer en e-mailadres; en (e) uw fysieke of elektronische handtekening. Inspirationblog.nl zal op al dergelijke kennisgevingen reageren, inclusief indien vereist of gepast door het inbreukmakende materiaal te verwijderen of alle links naar het inbreukmakende materiaal uit te schakelen. In het geval van een gebruiker die inbreuk maakt of herhaaldelijk inbreuk maakt op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van Inspirationblog.nl of anderen, kan Inspirationblog.nl naar eigen goeddunken de toegang tot en het gebruik van de website beëindigen of weigeren. In het geval van een dergelijke beëindiging is Inspirationblog.nl niet verplicht om eventuele eerder aan Inspirationblog.nl betaalde bedragen terug te betalen.

Intellectueel eigendom

Deze overeenkomst draagt geen enkel intellectueel eigendom van Inspirationblog.nl of derden aan u over, en alle rechten, aanspraken en belangen in en op dergelijke eigendommen blijven (zoals tussen de partijen) uitsluitend bij Inspirationblog.nl. Inspirationblog.nl, de Inspirationblog.nl-website, het Inspirationblog.nl-logo en alle andere handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo’s die in verband met Inspirationblog.nl of de website worden gebruikt, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Inspirationblog.nl of de licentiegevers van Inspirationblog.nl. Andere handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo’s die in verband met de website worden gebruikt, kunnen handelsmerken zijn van andere derden. Uw gebruik van de website geeft u geen recht of licentie om Inspirationblog.nl of handelsmerken van derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.

Privacy en openbaarmaking van informatie

Uw gebruik van de Inspirationblog.nl-website of de service betekent erkenning van en instemming met ons privacybeleid. U erkent verder en stemt ermee in dat Inspirationblog.nl naar eigen goeddunken uw inhoud, evenals uw informatie, zoals e-mailadressen, IP-adressen, tijdstempels en andere gebruikersinformatie, kan bewaren of openbaar maken, indien dit wettelijk of in de oprechte overtuiging dat een dergelijke bewaring of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om: te voldoen aan juridische procedures; de Algemene Voorwaarden afdwingen; reageren op beweringen dat enige inhoud de rechten van derden schendt; reageren op beweringen dat Inhoud lasterlijk is; de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Inspirationblog.nl, zijn gebruikers of het grote publiek te beschermen.

Wijzigingen

Inspirationblog.nl behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze overeenkomst te wijzigen of te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Overeenkomst periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze overeenkomst houdt acceptatie van die wijzigingen in. Inspirationblog.nl kan in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools, producten en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Beëindiging

Inspirationblog.nl kan uw toegang tot de gehele of een deel van de website op elk moment beëindigen en uw inhoud van de site verwijderen, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang. Als u deze overeenkomst of uw Inspirationblog.nl-account (als u er een heeft) wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de website. Niettegenstaande het voorgaande en enige andere overeenkomst, als u betaalde inhoud op de website hebt geplaatst, kan dergelijke inhoud door Inspirationblog.nl worden verwijderd als we naar eigen goeddunken vaststellen dat uw inhoud in strijd is met onze Algemene voorwaarden of als u deze overeenkomst wezenlijk schendt en niet herstelt een dergelijke inbreuk binnen vierentwintig (24) uur na de kennisgeving van Inspirationblog.nl aan u daarvan, of na dertig (30) dagen na plaatsing, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet; Inspirationblog.nl kan ook de gehele of een deel van de website onmiddellijk beëindigen als onderdeel van routinematig of noodzakelijk onderhoud of een algemene stopzetting van onze service. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die vanwege hun aard na beëindiging van kracht blijven, blijven na beëindiging van kracht, met inbegrip van maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantiedisclaimers, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

Disclaimer van garanties

De website wordt aangeboden op basis van “as is” en “as available”. Inspirationblog.nl en zijn leveranciers en licentiegevers en zijn leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, beschikbaarheid, tijdigheid, veiligheid of betrouwbaarheid . Noch Inspirationblog.nl, noch haar leveranciers en licentiegevers geven enige garantie dat de website foutloos zal zijn of dat de toegang tot de website en de bijbehorende diensten continu of ononderbroken zal zijn. U begrijpt dat u naar eigen goeddunken en op eigen risico inhoud of services downloadt van of anderszins verkrijgt via de website.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Inspirationblog.nl, of zijn leveranciers of licentiegevers, aansprakelijk zijn met betrekking tot enig onderwerp van deze overeenkomst onder enig contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of andere juridische of billijke theorie voor: (i) enige speciale, incidentele of gevolgschade; (ii) de aanschafkosten of vervangende producten of diensten; (iii) voor onderbreking van het gebruik of verlies of beschadiging van gegevens; of (iv) voor bedragen die hoger zijn dan de vergoedingen die u in het kader van deze overeenkomst aan Inspirationblog.nl hebt betaald gedurende een (1) maand voorafgaand aan de vermeende inbreuk. Inspirationblog.nl is niet aansprakelijk voor enige storing of vertraging als gevolg van zaken die redelijkerwijs buiten haar macht liggen. Het voorgaande is niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving.

Algemene vertegenwoordiging en garantie

U verklaart en garandeert dat (i) uw gebruik van de website strikt in overeenstemming zal zijn met de Inspirationblog.nl-voorwaarden, het privacybeleid, de disclaimer, de auteursrechtovereenkomst en met alle toepasselijke wet- en regelgeving (inclusief maar niet beperkt tot lokale wet- of regelgeving in uw land , staat, stad of ander overheidsgebied, met betrekking tot online gedrag en aanvaardbare inhoud, en inclusief alle toepasselijke wetten met betrekking tot de verzending van technische gegevens geëxporteerd vanuit de EU of het land waarin u woont of andere wetten, regels en voorschriften) en ( ii) uw gebruik van de website zal geen inbreuk maken op of misbruik maken van de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Vrijwaring

U stemt ermee in om Inspirationblog.nl, zijn onafhankelijke contractanten, dienstverleners en consultants, en hun respectieve directeuren, werknemers en agenten, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke honoraria van advocaten) die voortkomen uit of verband houden met Gebruikersinhoud die u plaatst, opslaat of anderszins verzendt op of via de Site of uw gebruik van de Interactieve Gebieden, inclusief maar niet beperkt tot enige feitelijke of dreigende rechtszaak, eis of claim tegen Inspirationblog.nl en /of zijn onafhankelijke contractanten, dienstverleners, werknemers, directeuren of consultants, voortkomend uit of verband houdend met de gebruikersinhoud, uw gedrag, uw schending van de voorwaarden van Inspirationblog.nl of uw schending van de rechten van een derde partij.

Back to top button